ประกาศFileAction
(สำหรับผู้ตรวจประเมิน) แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ.pdfDownload 
(สำหรับหน่วยรับตรวจ) แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ.pdfDownload 
ประกาศ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ตอ.Download 
ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป.ตรี ปี 65Download 
ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปี 65Download 
ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา ปี 65Download 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาDownload 
ระเบียบ มทร.ตอ. ว่าด้วยระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับคณะ ระดับหลักสูตรDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรDownload 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนDownload 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 2558Download