ความเป็นมาของสำนักงาน

จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 6 ที่กำหนดให้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือการบริหารและการกระจายอำนาจที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และสนองมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญ้ติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนสนองนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังจัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 วาระที่ 5.1 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีภาระงาน 6 ส่วน คือ งานบริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพการศึกษา งานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานราชการ งานจัดการความรู้ และงานบริหารจัดการภาครัฐ และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 มีประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นไปเพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นไปตามพันธกิจที่ได้รับ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาของหน่วยงานใสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนพัฒนาด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการกำกับติดตาม และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย กำหนดมาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ ฝึกอบรมและให้ความรู้การประกันคุณภาพแก่ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ประสานงานการกำกับ ติดตาม การประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพภายใน และรับการประเมินคุณภาพภายนอก กำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง การดำเนินงานในรอบปีตามตัวบ่งชี้คุณภาพมหาวิทยาลัยฯ กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย