ผู้บริหาร

นางสาววีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

บุคลากร

นางสาวศิริพร รุ่งแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส

นักวิชาการศึกษา

นางสาวชลธิชา พันธุ์ถาวรนาวิน

นักวิชาการศึกษา

นายกำธร เขียวแก่

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ