ผู้บริหาร

 

นางสาววีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านประกันคุณภาพ (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ)

ติดต่อ : 033-136-099 ต่อ 1195

บุคลากร

นางสาวศิริพร รุ่งแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ติดต่อ : 033-136-099 ต่อ 1194

นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส

นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา)

ติดต่อ : 033-136-099 ต่อ 1193

นางสาวชลธิชา พันธุ์ถาวรนาวิน

นักวิชาการศึกษา (งานวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ)

ติดต่อ : 033-136-099 ต่อ 1193

นายกำธร เขียวแก่

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา (งานธุรการ)

ติดต่อ : 033-136-099 ต่อ 1194