รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สุพิสาร

บุคลากร

นายกำธร เขียวแก่

งานธุรการ

เบอร์ภายใน 1194

นางสาวศิริพร รุ่งแสง

งานบริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน 1194

นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน 1193

นางสาวชลธิชา พันธุ์ถาวรนาวิน

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน 1193