ปรัชญา/ปณิธาน/อัตลักษณ์/วิสัยทัศน์

งานประกันคุณภาพคือหัวใจสำคัญในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ
– ปรัชญา –

มุ่งมั่นดำเนินงานการประกันคุณภาพทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
– ปณิธาน –

บุคลากรทุ่มเท ใส่ใจ พัฒนางานประกันคุณภาพทุกระดับ
– อัตลักษณ์ –

พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ
– วิสัยทัศน์ –