ปรัชญา

งานประกันคุณภาพคือหัวใจสำคัญในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ

ปณิธาน

มุ่งมั่นดำเนินงานด้านประกันคุณภาพทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

อัตลักษณ์

บุคลากรด้านประกันคุณภาพ ทุ่มเท ใส่ใจ พัฒนางานประกันคุณภาพทุกระดับ

วิสัยทัศน์

พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ