ปรัชญา/ปณิธาน/อัตลักษณ์/วิสัยทัศน์

ปรัชญา

งานประกันคุณภาพคือหัวใจสำคัญในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ

ปณิธาน

มุ่งมั่นดำเนินงานด้านประกันคุณภาพทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

อัตลักษณ์

บุคลากรทุ่มเท ใส่ใจ
พัฒนางานประกันคุณภาพทุกระดับ

วิสัยทัศน์

พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ