พันธกิจ

พันธกิจของสำนักงานประกันคุณภาพเป็นดังนี้
  1. บริหารจัดการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและประสานทุกภาคส่วนให้ดำเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
  2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในของการดำเนินงานตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
  4.  สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้น ทั้งในระดับหน่วยงาน บุคคล และพัฒนางานประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ
  5. พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
  6. เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย