พันธกิจ

  • บริหารจัดการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและประสานทุกภาคส่วนให้ดำเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
  • พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • กำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในของการดำเนินงานตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

  • สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้น ทั้งในระดับหน่วยงาน บุคคล และพัฒนางานประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ
  • พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
  • เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย