1

บริหารจัดการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและประสานทุกภาคส่วนให้ดำเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม

2

พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพภายในของการดำเนินงานตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด และประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

4

สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้น ทั้งในระดับหน่วยงาน บุคคล และพัฒนางานประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ

5

พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ

6

เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย