Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   คณะ/หน่วยงาน

     หมวดคณะ/หน่วยงาน

 ประกาศ การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (10 ก.พ.59) ตัวบ่งชี้ที่ 4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ New !!
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปี 58

 

1
 

สำนักงานประกันคุณภาพ

ติดต่อ 038-358201-27 ต่อ 8503, 8504, 8521 โทรสาร 038-358209  

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.