ประกาศ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับFileAction
ประกาศมทร.ตะวันออก เรื่อง จัดตั้งสำนักประกันคุณภาพDownload 
ประกาศกระทรวง อว. เรื่องการเปิดเผยผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565Download 
ประกาศกระทรวง อว. เรื่อง การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาDownload 
ประกาศ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ตอ ปี 2563Download 
ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันฯและแนวปฏิบัติ 2021Download 
ประกาศ กมอ. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา 65Download 
ประกาศ กมอ. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 65Download 
ประกาศ กมอ. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป.ตรี 65Download 
ประกาศ กมอ. เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ 65Download 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พศ 2565Download