Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

  Untitled Document
   ความเสี่ยง

    

 แผนการบริหารความเสี่ยง ของมทร.ตอ ปี 63 (ล่าสุด 15 เม.ย. 63)
 ประกาศ มทร.ตอ.เรื่อง นโยบายความเสี่ยง ปี 63 (OK)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ปี 63 (OK)
 แบบฟอร์มความเสี่ยง คณะ หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563

 

1
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.