Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

  Untitled Document
   เอกสารเผยแพร่

     เอกสารเผยแพร่

 รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ระดับสถาบัน 2563
 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)
 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ตอ ปีการศึกษา 2563
 ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหน่วยงานฯ
 ตัวชี้วัด ระดับคณะ มทร ตะวันออก
 แนวปฏิบัติในการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตรวจประเมินออนไลน์) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
 ข้อมูลความเสี่ยง ERM 1 มทร.ตอ ปี 63

 

1
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.