Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

  Untitled Document
   เอกสารเผยแพร่

     เอกสารเผยแพร่

 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 2561
 มาตรฐานการอุดมศึกษาและ แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2561
 slide ประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มทร.ตอ ครั้งที่ 1/61
 เอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (ก.พ.ศ.) ครั้งที่ 1/61
 สไลด์ (ดร.สว่าง) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา มรพส.กับ มทร.ตะวันออก
 แบบฟอร์มการทำคู่มือการปฏิบัติงาน sop
 สไลด์การอบรมการทำคู่มือการปฏิบัติงาน sop
 ไฟล์ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.2) ของโครงการ 25-26 ม.ค.61
 สไลด์ QA Creative Thinking(โครงการวันที่ 15-16 มค.61)
 สไลด์แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ เชื่อมโยง 3 ระดับ (โครงการประกันคุณภาพสัญจร)

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.