Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   เอกสารเผยแพร่

     เอกสารเผยแพร่

 ประกาศมทร.ตอ. เรื่อง ระบบกลไก นโยบายและแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปี 2560
 ผู้กำกับดูแลผู้รับผิดชอบ ระดับสถาบัน ปี 60 V.2
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน ปี 60
 ผังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ตะวันออก
 ปฏิทินการประกันคุณภาพ ปี 2560 ฉบับที่ 1
 บทบาทสายสนับสนุนกับงานประกันคุณภาพ
 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10
 แผนปฏิบัติการ สำนักประกัน ปี 60
 แผนพัฒนาบุคลากรสำนักประกัน ปี 60
 แผนความเสี่ยงสำนักประกัน ปี 60
 แผนกลยุทธ์งานประกันคุณภาพ ปี 60
 แผน KM-สำนักประกัน ปี 60

 

1
 

สำนักงานประกันคุณภาพ

ติดต่อ 038-358201-27 ต่อ 8503, 8504, 8521 โทรสาร 038-358209  

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.