Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   เอกสารเผยแพร่

     เอกสารเผยแพร่

 ข้อมูลพื้นฐาน Common DataSet ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี
 แผนกลยุทธ์งานประกันฉบับทบทวน (พ.ศ.2561)
 ประกาศมทร.ตอ. เรื่อง ระบบกลไก นโยบายและแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปี 2560
 ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ระดับสถาบัน ปี 60 (V.1)
 ปฏิทินการประกันคุณภาพ ปี 2560 ฉบับที่ 1
 บทบาทสายสนับสนุนกับงานประกันคุณภาพ
 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10
 แผนปฏิบัติการ สำนักประกัน ปี 60
 แผนพัฒนาบุคลากรสำนักประกัน ปี 60
 แผนความเสี่ยงสำนักประกัน ปี 60
 แผนกลยุทธ์งานประกันคุณภาพ ปี 60
 แผน KM-สำนักประกัน ปี 60

 

1
 

สำนักงานประกันคุณภาพ

ติดต่อ 038-358201-27 ต่อ 8503, 8504, 8521 โทรสาร 038-358209  

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.