Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   เอกสารเผยแพร่

     เอกสารเผยแพร่

 รายงานผลตามแบบเสนอแนวทางปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะ ของมหาวิทยาลัย ปี 59
 แบบเสนอแนวทางปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะ ของมหาวิทยาลัย ปี 59
 ผังระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ค่า FTES ) ปี 59
 รายงานการประชุม (ก.ป.ม.) วาระที่ 5.13 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปี 59
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน ปี 59 (ผู้อำนวยการลงนาม)
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปี 59
 สไลด์การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 5 พ.ค.60
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน ปี 59
 ประกาศมทร.ตอ เรื่องระบบกลไก นโยบายและแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 59
 ปฏิทินการประกันคุณภาพ ปี 2559 ฉบับที่ 1
 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน ปี 59
 แผนกลยุทธ์การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ 2559-2562 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2560)
 นโยบาย กรอบงานประกันปีการศึกษา 2559
 รายงานประจำปี สำนักงานประกันคุณภาพ ปี 59

 

1 2 Next
 

สำนักงานประกันคุณภาพ

ติดต่อ 038-358201-27 ต่อ 8503, 8504, 8521 โทรสาร 038-358209  

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.