Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
 
กำหนดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 
 

ประกาศกระทรวง-เรื่อง-แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร-ระดับอุดมศึกษา-พ.ศ.2558 

 

ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน NEW !!

 

ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร NEW !!

 

ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน NEW !!

 

ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย NEW !!

 

ประกาศ มทร.ตอ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ปี 58  New!!                               

 

 

สำนักงานประกันคุณภาพ

ติดต่อ 038-358201-27 ต่อ 8503, 8504, 8521 โทรสาร 038-358209  

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.