Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

   Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.ตะวันออก สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒน
27 พฤศจิกายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: สำนักงานประกันคุณภาพ

อ่านทั้งหมด
  ข่าวอบรม/สัมมนา
 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบมรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร
13 พฤษภาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สำนักงานประกันคุณภาพ

 โครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (บุคลาการ สายวิชาการ/สายสนับสนุน ของคณะ/ห
06 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: สำนักงานประกันคุณภาพ

 โครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (ผู้บริหารมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัน
18 มีนาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: สำนักงานประกันคุณภาพ

 ขอเชิญผู้สนใจเช้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
15 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: สำนักงานประกันคุณภาพ

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดทำรายงานการประเมินตนเองรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Repot : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555 ระยะที่ 1 ระดับภาควิชา/สาขา
23 มกราคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: สำนักงานประกันคุณภาพ

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารทั่วไป
 ประกาศ ก.พ.อ.
29 พฤศจิกายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: สำนักงานประกันคุณภาพ

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
24 ตุลาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: สำนักงานประกันคุณภาพ

 ปฏิทินการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดย สมศ.มทร.ตะวันออก ปีการศึกษา 2553-2555 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
24 ตุลาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: สำนักงานประกันคุณภาพ

 ประกาศนโยบายแนวทางการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
24 ตุลาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: สำนักงานประกันคุณภาพอ่านทั้งหมด
  ภาพกิจกรรม
รูปทั้งหมด
 

 

 

 

                                 เอกสารดาวน์โหลด yes

   

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.