3
banner (1)
4
7
6
banner (2)
8
10
banner
previous arrow
next arrow

ระบบกรอกข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบ CHE QA Online

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการรายงานข้อมูลในแต่ละปีการศึกศึกษา เพื่อส่งข้อมูลให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ระบบ RMUTTO SAR

ระบบกรอกข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นระบบที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานประกันคุณภาพ


เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

“เกณฑ์สกอ.ร่วมกับเกณฑ์การจัดกลุ่มสถาบัน”


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)”


“เกณฑ์การรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับหลักสูตร (AUN-QA)”


ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.เดิม ร่วมกับเกณฑ์การจัดกกลุ่มสถาบัน และอยู่ในช่องการปรับเปลี่ยนไปใช้เกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA เพื่อมุ่งพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่สากล


การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

เป็นการตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม ประเมินผลคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถาบันการศึกษา หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการศึกษานั้น เน้นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านต่างๆ ของปัจจัยนำเข้า (Input) และกระบวนการ (Process)

เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบ คุณภาพและมาตร ฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาซึ่งกระทำโดยหน่วยงานภายนอก หรือผู้ประเมินภายนอก เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เน้นการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในด้านต่างๆ ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)


Olive Green Beige Mothers Day Vintage Scrapbook Presentation
Olive Green Beige Mothers Day Vintage Scrapbook Presentation (2)
Olive Green Beige Mothers Day Vintage Scrapbook Presentation
Olive Green Beige Mothers Day Vintage Scrapbook Presentation (5)
Olive Green Beige Mothers Day Vintage Scrapbook Presentation (3)
Olive Green Beige Mothers Day Vintage Scrapbook Presentation (2)
Olive Green Beige Mothers Day Vintage Scrapbook Presentation (1)
Olive Green Beige Mothers Day Vintage Scrapbook Presentation (3)
Olive Green Beige Mothers Day Vintage Scrapbook Presentation (1)
Olive Green Beige Mothers Day Vintage Scrapbook Presentation (6)
Olive Green Beige Mothers Day Vintage Scrapbook Presentation (5)
Olive Green Beige Mothers Day Vintage Scrapbook Presentation (4)
Olive Green Beige Mothers Day Vintage Scrapbook Presentation (2)
previous arrow
next arrow

โครงการ/กิจกรรม งานประกันคุณภาพ

“สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการให้ความรู้ การประชุมหารือวางแผนการดำเนินงาน รวมถึงการอบรมพัฒนาบุคคลากรภายในหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมสู่คุณภาพการศึกษาในระดับสากล”