สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

The Office of Quality Assurance, Rajamangala University of Technology Tawan-ok


คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาFileAction
คู่มือสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2567 ฉบับปรับปรุงDownload 
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ปรับปรุง 2567 Download 
นโยบายการพัฒนาหลักสูตรตามมตรฐานอว. และการพัฒนาคุณภาพสู่สากลตาม AUN-QA (รศ.บัณฑิต)Download 
คู่มือระบบ RMUTTO SAR V3 – ผู้ดูแลระบบ คณะDownload 
คู่มือระบบ RMUTTO SAR V3 – ผู้จัดเก็บข้อมูล คณะ.Download 
คู่มือ AUN-QA V.4Download 
คู่มือ AUN-QA V.3Download 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับ 2567-2570 (EdPEx)Download 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับ 2563-2566 (EdPEx)Download 
คู่มือกลุ่มสถาบัน กลุ่ม 2Download 
หนังสือคู่มือการประกันคุณภาพ (เล่มชมพู)Download 
คู่มือประกันคุณภาพ 2557 สีม่วงDownload 
คู่มือ IQA RMUTTO ปีการศึกษา 2564-2565Download 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561Download 
แผนการพลิกโฉมมทร.ตะวันออกฉบับสมบรูณ์Download 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558Download 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิDownload 
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา (แผ่นพับ)Download 
IQA RMUTTO 1.5 (สำนักงานอธิการบดี)Download 
IQA RMUTTO 1.4 (สำนักงานตรวจสอบภายใน)Download 
IQA RMUTTO 1.3 (UBI)Download 
IQA RMUTTO 1.2 (กองนโยบายและแผน)Download 
IQA RMUTTO 1.1 (สำนักงานประกันคุณภาพ)Download 
คู่มือประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 (ปกสีฟ้า)Download