ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565FileAction
เล่มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในDownload 
แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (PDF)Download 
แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Word)Download 
ตารางสรุปแบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (PDF)Download 
ตารางสรุปแบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Word)Download 
สรุปรายงานผลการติดตามความเสี่ยง ปี 65 (9 เดือน)Download 
สรุปรายงานผลการติดตามความเสี่ยง ปี 65 (9 เดือน)Download 
RMUTTO-ERM-2 ปี 65 (รวม) 9 เดือนDownload 
RMUTTO-ERM-2 ปี 65 (รวม) 9 เดือนDownload 
สรุปรายงานผลการติดตามความเสี่ยง ปี 65 (6 เดือน)Download 
สรุปรายงานผลการติดตามความเสี่ยง ปี 65 (6 เดือน)Download 
RMUTTO-ERM-2 ปี 65 (รวม) 6 เดือนDownload 
RMUTTO-ERM-2 ปี 65 (รวม) 6 เดือนDownload 
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ERM-1)Download 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง มทร.ตอ. ปี 2565Download 
ประกาศนโยบายมทร.ตอ. เรื่องนโยบายความเสี่ยง ปี 65Download 
แบบฟอร์ม ระดับมหาวิทยาลัย ปี 65Download 
แบบฟอร์ม ระดับคณะ หน่วยงาน ปี 65Download 
คำสั่งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงฯ ฉบับเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบDownload 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงฯ 2565 ฉบับแรกDownload