สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

The Office of Quality Assurance, Rajamangala University of Technology Tawan-ok


ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564FileAction
แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ มทร.ตอ. ไฟล์ PDFDownload 
แบบติดตามความเสี่ยงรอบ 9 เดือน มทร.ตอ. ไฟล์ PDFDownload 
แบบติดตามความเสี่ยงรอบ 6 เดือน มทร.ตอ. ไฟล์ PDFDownload 
แผนความเสี่ยง มทร.ตอ. ปีงบประมาณ 2564 ไฟล์ PDFDownload 
แผนความเสี่ยง มทร.ตอ. ปีงบประมาณ 2564 ไฟล์ WORDDownload 
แบบฟอร์มความเสี่ยง ปี 64Download 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง มทร.ตอ. ปี 2564 Download 
ประกาศ นโยบายความเสี่ยง ปี 64 Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงDownload