เอกสารเผยแพร่ 2563FileAction
ระเบียบ มทร.ตอ. ว่าด้วยระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในDownload 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติ ระดับมหาวิทยาลัยDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติ ระดับคณะDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติ ระดับหลักสูตรDownload 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหน่วยงานฯDownload 
แนวปฏิบัติในการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์Download 
รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ระดับสถาบัน ปี 2563 (ล่าสุด) ver 2Download 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มทร. ตอ. ปี 63 เวอร์ชั่น 2Download 
คู่มือการใช้งานระบบ RMUTTO SAR Download 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562Download 
ปฏิทิน ปีการศึกษา 2563 ฉบับปรับปรุง (หลังเข้าที่ประชุมสำนักงานประกันฯ)Download 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาDownload 
หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และเงื่อนไข ในการกำหนดหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาDownload 
เกณฑ์ประเมิน SOP ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปี 63Download 
ทำเนียบผู้ประเมิน มทร.ตอ. ระดับหลักสูตรDownload 
ทำเนียบผู้ประเมิน มทร.ตอ. ระดับคณะมหาวิทยาลัยDownload 
ทำเนียบผู้ประเมิน มทร.ตอ.ระดับหน่วยงานDownload 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตรปี 2558-2559 TQFDownload 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตรปี 2557-2558 TQFDownload 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตร วิทย์สุขภาพ TQRDownload 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตร มนุษย์สังคม TQRDownload 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตร กลุ่มวิทย์ TQRDownload 
รายชื่อผู้ตรวจระดับ คณะสถาบัน (กรรมการ) สกอ.Download 
รายชื่อผู้ตรวจ ระดับคณะสถาบัน (ประธาน) สกอ.Download 
รายชื่อผู้ผ่านผู้ตรวจ ปี 58-63 Download 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วิดิโอDownload 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 8Download 
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ EdPEx 2563 – 2566Download 
แนวทางการดําเนินการของ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร)Download 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2563Download 
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)Download 
ตัวชี้วัด ระดับคณะ มทร ตะวันออกDownload 
รวมความเสี่ยง มทร.ตอ ปี 63 8 กลุ่ม Download