เอกสารเผยแพร่ 2564FileAction
เกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2564 Download 
ระเบียบ มทร.ตอ. ว่าด้วยระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในDownload 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติ ระดับมหาวิทยาลัยDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติ ระดับคณะDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติ ระดับหลักสูตรDownload 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหน่วยงานฯDownload 
แนวปฏิบัติในการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์Download 
ปฏิทิน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3 (วันที่ 10 พค 65)Download 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาDownload 
หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และเงื่อนไข ในการกำหนดหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาDownload 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจ ณ วันที่ 10 พค 65 (หน่วยงานสนับสนุน)Download 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจ ณ วันที่ 10 พค 65 (ระดับหลักสูตร)Download 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจ ณ วันที่ 10 พค 65 (ระดับคณะ)Download 
ผู้ขึ้นทะเบียนหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยDownload 
ผู้ขึ้นทะเบียนคณะ ของมหาวิทยาลัย Download 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจระดับคณะ มทร.ตอ.Download 
ทำเนียบผู้ตรวจหลักสูตร ของมทร.ตอ.Download 
ทำเนียบผู้ประเมิน มทร.ตอ. ระดับหลักสูตรDownload 
ทำเนียบผู้ประเมิน มทร.ตอ. ระดับคณะมหาวิทยาลัยDownload 
ทำเนียบผู้ประเมิน มทร.ตอ.ระดับหน่วยงานDownload 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตรปี 58-59 TQFDownload 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตรปี 2557-2558 TQFDownload 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตร วิทย์สุขภาพ TQRDownload 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตร มนุษย์สังคม TQRDownload 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตร กลุ่มวิทย์ TQRDownload 
รายชื่อผู้ตรวจระดับ คณะสถาบัน (กรรมการ) สกอ.Download 
รายชื่อผู้ตรวจ ระดับคณะสถาบัน (ประธาน) สกอ.Download 
ปฏิทินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 (วันที่25 เม.ย.65) Download 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2564 (IQA RMUTTO)Download 
แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ปี 2564Download 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2564Download 
ตารางแสดงผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย (วันที่ 24 ก.พ. 65)Download 
ปฏิทินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 24 กพ 65)Download 
เกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน ปีการศึกษา 2564 Download 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ไฟล์ Word)Download 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ไฟล์ PDF)Download