เอกสารเผยแพร่ 2562FileAction
แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสถาบัน ปี 2562Download 
ผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบฯ และจัดทำรายงาน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562Download 
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินฯ รุ่นที่ 3 ระดับคณะสถาบันDownload 
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินฯ รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตรDownload 
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินฯ รุ่นที่ 2 ระดับหน่วยงานสนับสนุนDownload 
ปฏิทิน ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 3Download 
แนวปฏิบัติที่ดี เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) อย่างมีประสิทธิภาพDownload 
ตัวชี้วัด ระดับคณะ มทร. ตะวันออกDownload 
เอกสารการอบรม ของ อ.เสนีย์ (วันที่ 29 พ.ค. 62) Download 
รายการหลักฐานในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ปี 62Download 
วิธีการใช้ Google DriveDownload 
คู่มือการใช้งานระบบการกำกับ ติดตามการประเมินตนเอง (RMUTTO SAR) ระดับหลักสูตรDownload 
คู่มือการใช้งานระบบการกำกับ ติดตามการประเมินตนเอง (RMUTTO SAR) ระดับคณะDownload 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562Download 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562Download 
แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสถาบัน ปี 2561Download 
เอกสารแนบประเด็น 1.5 (สำนักงานอธิการบดี) Download 
เอกสารแนบประเด็น 1.4 (สำนักงานตรวจสอบภายใน) Download 
เอกสารแนบประเด็น 1.3 (UBI) Download 
เอกสารแนบประเด็น 1.2 (กองนโยบายและแผน)Download 
เอกสารแนบประเด็น 1.1 (สำนักงานประกันคุณภาพ) Download 
รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ) ระดับสถาบัน ปี 2561Download 
รายชื่อผู้ตรวจ TQF TQR ปีการศึกษา 2561 Download 
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมรผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร คณะ สถาบันDownload 
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 12 มิย 62)Download 
เกณฑ์การประเมิน SOP ไฟส์ power pointDownload 
Checklist ระดับคณะDownload 
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562Download 
(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกDownload 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562Download 
แผนกลยุทธ์การเงิน สำนักงานประกันคุณภาพ ปี 2562Download 
แผนกลยุทธ์งานประกันคุณภาพ (ฉบับทบทวน) ปี 2562Download