เอกสารเผยแพร่ 2561FileAction
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 (เกณฑ์ ปี 2557)Download 
ประกาศนโยบาย มทร.ตอ 3 เรื่อง ปีการศึกษา 2561Download 
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 12 มิย 62)Download 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2561Download 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561Download 
รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ) ระดับสถาบัน ปี 2561Download 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 (ฉบับวันที่ 28 พค.62)Download 
รายชื่อผู้ตรวจ ปีการศึกษา 2561 Download 
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2561 ฉบับที่ 2Download 
รวมเอกสารวันที่ 19 ธ.ค. 61 (วิทยากรสุธัญญา) Download 
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ตอ ปีการศึกษา 2561Download 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 2561Download 
มาตรฐานการอุดมศึกษาและ แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติDownload 
slide ประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มทร.ตอ ครั้งที่ 1/61Download 
เอกสารแนบวาระการประชุม ก.พ.ศ. ครั้งที่ 6-61Download 
สไลด์ (ดร.สว่าง) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา มรพส.กับ มทร.ตะวันออกDownload 
แบบฟอร์มการทำคู่มือการปฏิบัติงาน sopDownload 
สไลด์การอบรมการทำคู่มือการปฏิบัติงาน sopDownload 
ไฟล์ตัวอย่าง QA (1)Download 
สไลด์ QA Creative Thinking(โครงการวันที่ 15-16 มค.61)Download 
สไลด์แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ เชื่อมโยง 3 ระดับ (โครงการประกันคุณภาพสัญจร)Download