เอกสารเผยแพร่อื่น ๆFileAction
สรุปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 65Download 
แผ่นพับด้านการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564-2570Download 
แนวทางการประเมิน_ตรวจเยี่ยมOnlineDownload 
นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563-2570Download 
ตัวอย่างแบบ มคอ.2 ใหม่ (เห็นชอบโดย สกอ.)Download 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานประกันคุณภาพDownload 
OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษาDownload 
(สำหรับหน่วยรับตรวจ) แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพDownload 
(สำหรับผู้ตรวจประเมิน) แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพDownload