สรุปโครงการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563FileAction
โครงการสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง (30-31ก.ค.63)Download 
โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (9-10 ก.ย.63)Download 
โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (17 ส.ค.63)Download 
กิจกรรมที่ 1.3 อบรมผู้ตรวจประเมิน รุ่นที่ 3 ระดับคณะ สถาบัน (22 มิ.ย.63)Download 
กิจกรรมที่ 1.2 อบรมผู้ตรวจประเมิน รุ่นที่ 2 ระดับหน่วยงานสนับสนุน (15 มิ.ย.63)Download 
กิจกรรมที่ 1.1 อบรมผู้ตรวจประเมิน รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร (1 มิ.ย. 63)Download 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับสายวิชาการ (29 พ.ค.63)Download 
โครงการความเสี่ยง กิจกรรมที่ 1.2 ติดตามตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง (24, 27-30 เม.ย.63)Download