สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

The Office of Quality Assurance, Rajamangala University of Technology Tawan-ok


สรุปโครงการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2566FileAction
เล่มสรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย (11-12 กันยายน 2566)Download 
เล่มสรุปโครงการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 23 สิงหาคม 2566Download 
เล่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)” (18-19 ก.ค. 66)Download 
เล่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ RMUTTO SAR” ผู้รายงานข้อมูล / ผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจประเมิน Pre-audit (29-30 พ.ค. 66)Download 
เล่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร / คณะ-สถาบัน / หน่วยงานสนับสนุน (15-19 พ.ค. 66)Download 
เล่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัตรการ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน (9 พ.ค. 66)Download 
เล่มโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ( 26 เมษายน 2566)Download 
เล่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประเมินคุณภาพเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA (วันที่ 30-31มีนาคม 2566)Download