สรุปโครงการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2564FileAction
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 : เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย และกิจกรรมที่ 2 : ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยDownload 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” กิจกรรมที่ 1 ระดับหลักสูตร / กิจกรรมที่ 2 ระดับคณะ สถาบัน / กิจกรรมที่ 3 ระดับหน่วยงานสนับสนุนDownload 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการกำกับติดตามการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพ RMUTTO SAR” รุ่นที่ 1 : ผู้ดูแลระบบระดับคณะ และผู้ตรวจสอบข้อมูล และรุ่นที่ 2 : อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ใช้งานระดับคณะ (ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน)Download 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ” (8-9 ธ.ค. 63)Download 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวางแผนและกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับผู้บริหาร (3 ธ.ค. 63)Download 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (5-6 พ.ย. 63)Download