ข่าวสารประกันคุณภาพFileAction
ร่าง การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร.pdfDownload 
พัฒนากำลังคน 4.0 ด้วยวิจัยและนวัตกรรม.pdfDownload 
แบบ มคอ.2 ใหม่ (เห็นชอบโดย สกอ.).pdfDownload 
ข่าวสาร ทปอ..pdfDownload 
การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและ มคอ..pdfDownload 
OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา.pdfDownload 
ประเด็นพิจารณาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรDownload 
ประเด็นถามตอบ เรื่องแนวทางการจัดทำรายงานผลฯ มาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายนายกรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาฯDownload