แบบฟอร์ม 2565FileAction
แบบฟอร์ม SAR 65 มหาวิทยาลัยDownload 
แบบฟอร์ม sop หน่วยงาน 2565 (ไฟล์ pdf)Download 
แบบฟอร์ม sop หน่วยงาน 2565 (ไฟล์ word)Download 
บันทึกภาคสนาม2565 ระดับสถาบัน ปี 65Download 
บันทึกภาคสนาม2565 ระดับคณะ ปี 65Download 
บันทึกภาคสนาม2565 ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ปี 65Download 
บันทึกภาคสนาม2565 ระดับหลักสูตร ปริญญาโท ปี 65Download 
บันทึกภาคสนาม2565 ระดับหลักสูตร ปริญญาเอก ปี 65Download 
แบบฟอร์มรายงานตรวจ ปี 65 ระดับสถาบันDownload 
แบบฟอร์มรายงานตรวจ ปี 65 ระดับคณะDownload 
แบบฟอร์มรายงานตรวจ ปี 65 ระดับหลักสูตร Download 
แบบรายงานผลการประเมินตนเอง -สำหรับหน่วยรับตรวจDownload 
เล่มรายงานผลประเมิน2565 -สำหรับผู้ตรวจประเมินDownload 
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ ปี 2558 Download 
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาโท เกณฑ์ ปี 2558 Download 
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ ปี 2558Download 
แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ปี 2565Download 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร/คณะ/หน่วยงานสนับสนุนDownload 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย ปี 2564Download 
แบบฟอร์มเป้าหมายและตัวชี้วัด ระดับหลักสูตรDownload 
แบบฟอร์มเป้าหมายและตัวบ่งชี้ ระดับคณะDownload 
แบบฟอร์มผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยDownload