แบบฟอร์ม ปี 2564FileAction
เล่มรายงานผลประเมิน2564 (ใหม่)Download 
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินคุณภาพรายตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สำหรับผู้ตรวจประเมิน) (แก้ไข)Download 
บันทึกภาคสนาม2564 ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี Download 
บันทึกภาคสนาม2564 ระดับหลักสูตร ปริญญาโท Download 
บันทึกภาคสนาม2564 ระดับหลักสูตร ปริญญาเอก Download 
บันทึกภาคสนาม2564 ระดับคณะDownload 
บันทึกภาคสนาม2564 ระดับสถาบันDownload 
แบบฟอร์ม SAR ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2564Download 
แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ปี 2564 Download 
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ ปี 2558 (1 เม.ย. 65)Download 
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาโท เกณฑ์ ปี 2558 (1 เม.ย. 65)Download 
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ ปี 2558 (1 เม.ย. 65)Download 
แบบฟอร์มเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2564 Download 
แบบฟอร์มแบบรายงานผลการประเมินตนเองรายตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สำหรับหน่วยงานที่รับการตรวจ)Download 
แบบฟอร์ม SOP หน่วยงาน 2564 ( 1 เม.ย. 65) Download 
แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปีการศึกษา 2564 (ไฟล์ pdf)Download 
แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปีการศึกษา 2564 (ไฟล์ word)Download 
แบบฟอร์มตัวชี้วัดและเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะDownload 
แบบฟอร์มตัวชี้วัดและเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรDownload 
แบบฟอร์มตารางแสดงผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและจัดทำรายงาน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 (ไฟล์ PDF)Download 
แบบฟอร์มตารางแสดงผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและจัดทำรายงาน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 (ไฟล์ WORD)Download 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ 2563 (ไฟล์ PDF)Download 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ 2563 (ไฟล์ WORD)Download