แบบฟอร์ม ปี 2563



FileAction
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2563 (ไฟล์ PDF)Download 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2563 (ไฟล์ Word)Download 
แบบฟอร์มเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 ไฟล์ PDFDownload 
แบบฟอร์มเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 ไฟล์ WORDDownload 
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินคุณภาพรายตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สำหรับผู้ตรวจประเมิน)Download 
แบบฟอร์มแบบรายงานผลการประเมินตนเองรายตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สำหรับหน่วยงานที่รับการตรวจ)Download 
แบบฟอร์ม sop หน่วยงาน 2563 ( 20 พ.ค 64) ไฟล์ PDFDownload 
แบบฟอร์ม sop หน่วยงาน 2563 ( 20 พ.ค 64) ไฟล์ WORDDownload 
แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ปี 2563 (เพิ่มองค์ประกอบที่6)Download 
แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรDownload 
แบบฟอร์มรายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรDownload 
แบบฟอร์มรายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 หน่วยงานDownload 
แบบฟอร์มรายงานตรวจฯ บันทึกภาคสนาม ปี 2563 หน่วยงาน SOPDownload 
แบบฟอร์มรายงานตรวจ ปี 63 ระดับสถาบันDownload 
แบบฟอร์มรายงานตรวจ ปี 63 ระดับคณะDownload 
แบบฟอร์มรายงานตรวจ ปี 63 ระดับหลักสูตร (RMUTTO SAR)Download 
แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม ปี 2563 ระดับหลักสูตร ปริญญาเอก ปี 2558Download 
แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม ปี 2563 ระดับหลักสูตร ปริญญาโท ปี 2558Download 
แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม ปี 2563 ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี เกณฑ์ ปี 2558Download 
แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม ปี 2563 ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี โท (1) เกณฑ์ ปี 2548Download 
แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม2563 ระดับสถาบัน (เกณฑ์ สกอ. ปี 2557)Download 
แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม ปี 2563 ระดับคณะ (เกณฑ์ สกอ. ปี 2557)Download 
แบบฟอร์มมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (sop) ปี 63Download 
แบบฟอร์ม SAR ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2563 (เพิ่มองค์ประกอบที่6)Download 
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาเอกเกณฑ์ ปี 2558Download 
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาโท เกณฑ์ ปี 2558Download 
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ ปี 2558Download 
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ ปี 2558Download 
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ ปี 2548Download 
แบบฟอร์มติดตาม SAR ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือนDownload 
แบบฟอร์มผู้รับผิดชอบ คณะ ปี 2563Download 
แบบฟอร์มผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ปี 2563Download 
แบบฟอร์มเป้าหมายและตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร ปี 2563Download 
แบบฟอร์มเป้าหมายและตัวบ่งชี้ระดับคณะ ปี 2563Download 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงาน ปี 63Download 
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของมทร.ตะวันออกDownload