แบบฟอร์ม ปี 2562FileAction
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงาน ปี 62Download 
แบบฟอร์ม (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปี 62Download 
แบบฟอร์มรายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 หน่วยงานDownload 
ฟอร์ม SAR 62 มหาวิทยาลัย (เพิ่มองค์ประกอบที่ 6)Download 
ฟอร์ม SAR คณะ ปี 2562 (เพิ่มองค์ประกอบที่6)Download 
รายงานตรวจฯ บันทึกภาคสนาม ปี 2562 หน่วยงาน SOPDownload 
แบบฟอร์มรายงานตรวจ ปี 62 ระดับสถาบันDownload 
แบบฟอร์มรายงานตรวจ ปี 62 ระดับคณะDownload 
แบบฟอร์มรายงานตรวจ 62 ระดับหลักสูตรDownload 
บันทึกภาคสนาม2562 ระดับหลักสูตร ปริญญาโท ปี 2558Download 
บันทึกภาคสนาม ปี 2562 ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี เกณฑ์ ปี 2558Download 
บันทึกภาคสนาม2562 ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี โท (1) เกณฑ์ ปี 2548Download 
บันทึกภาคสนาม ปี 2562 ระดับสถาบัน (เกณฑ์ สกอ. ปี 2557)Download 
แบบฟอร์มตารางสรุปผลการดำเนินงาน 3 ระดับDownload 
บันทึกภาคสนาม ปี 2562 ระดับคณะ (เกณฑ์ สกอ. ปี 2557)Download 
แบบฟอร์มรายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร และคณะDownload 
แบบฟอร์ม SOPDownload 
แบบฟอร์ม Work Instruction (WI)Download 
แบบฟอร์ม-มคอ.7-ระดับปริญญาโท เกณฑ์ปี 2558Download 
แบบฟอร์ม-มคอ.7-ระดับปริญญาโท เกณฑ์ปี 2548Download 
แบบฟอร์ม-มคอ.7-ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ปี 2548Download 
แบบฟอร์ม-มคอ.7-ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ ปี 2558Download 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียDownload 
แบบติดตามความพร้อมสำหรับการตรวจประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน รอบ 6 เดือนDownload 
แบบฟอร์มผู้รับผิดชอบคณะ (เกณฑ์ สกอ. ปี 2557)Download 
แบบฟอร์มเป้าหมายและตัวบ่งชี้ คณะ (เกณฑ์ สกอ.ปี 2557)Download 
แบบฟอร์ม Checklist ระดับคณะDownload 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสถาบัน ปี 2561Download 
แบบฟอร์มผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ปี 2562Download 
แบบฟอร์มผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ปี 2562Download 
แบบฟอร์มเป้าหมายและตัวบ่งชี้หลักสูตร ปี 2562Download 
แบบฟอร์มเป้าหมายและตัวบ่งชี้หน่วยงาน ปี 2562Download 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน ปี 2561 (ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงาน)Download 
ตารางสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปี 2562Download 
แบบฟอร์ม checklist ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562Download