แบบฟอร์ม ปี 2561FileAction
ตารางสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 (เกณฑ์ สกอ. ปี 57)Download 
ตารางสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 (เกณฑ์ใหม่)Download 
แบบฟอร์มตารางสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)Download 
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง 2560Download 
ตารางคำนวณ มคอ 7 เกณฑ์ พ.ศ. 2558Download 
แบบฟอร์มตารางสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561Download 
ตารางคำนวณผลการประเมินคุณภาพ ปี 2561 Download 
ผู้รับผิดชอบคณะ (เกณฑ์ สกอ. ปี 2557)Download 
เป้าหมายและตัวบ่งชี้ คณะ (เกณฑ์ สกอ.ปี 2557)Download 
แบบฟอร์มรายงานตรวจ ปี 2561 ระดับสถาบัน (เกณฑ์ ปี 2557)Download 
แบบฟอร์มรายงานตรวจ ปี 2561 ระดับคณะ (เกณฑ์ สกอ.ปี 2557)Download 
.แบบฟอร์ม SAR ระดับสถาบัน ปี 2561 (เกณฑ์ สกอ. ปี 2557 ) Download 
แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ (เกณฑ์ สกอ. ปี 2557) (1)Download 
บันทึกภาคสนาม ปี 2561 ระดับสถาบัน (เกณฑ์ สกอ. ปี 2557)Download 
บันทึกภาคสนาม ปี 2561 ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี เกณฑ์ ปี 2558Download 
บันทึกภาคสนาม ปี 2561 ระดับคณะ (เกณฑ์ สกอ. ปี 2557)Download 
บันทึกภาคสนาม ปี 2561 ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท เกณฑ์ ปี 2548Download 
บันทึกภาคสนาม ปี 2561 ระดับหลักสูตร ปริญญาโท ปี 2558Download 
แบบฟอร์ม-มคอ.7-ระดับปริญญาโท ปี 2548Download 
แบบฟอร์ม-มคอ.7-ระดับปริญญาโท ปี 2558Download 
แบบฟอร์ม-มคอ.7-ระดับปริญญาตรี ปี 2548Download 
แบบฟอร์ม-มคอ.7-ระดับปริญญาตรี ปี 2558Download 
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน ปี 2561Download 
บันทึกภาคสนาม2561 หน่วยงาน ปรับปรุง 18 ก.ค.62 Download 
บันทึกภาคสนาม2561 ระดับคณะ ณ วันที่ 18 กค. 62Download 
CDS ระดับคณะ ปี 2561Download 
แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ฉบับสมบูรณ์ (ปรับ 9 ก.ค.62)Download 
แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี 2561 (ระดับสถาบัน)Download 
แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี 2561 (ระดับหลักสูตร)Download 
แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี 2561 (ระดับหน่วยงาน)Download 
แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี 2561 (ระดับคณะ)Download 
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน ปี 2561Download 
แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน (Che QA)Download 
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปี 2561Download 
แบบฟอร์ม CDS ระดับสถาบันDownload 
แบบฟอร์ม CDS ระดับคณะ ปี 2561Download 
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ฉบับสมบูรณ์Download 
แบบฟอร์มเป้าหมายและตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงาน ปี 2561Download 
แบบฟอร์มผู้รับผิดชอบ ระดับหน่วยงาน ปี 2561Download 
แบบฟอร์มผู้รับผิดชอบ ระดับคณะ ปี 2561Download 
แบบฟอร์มเป้าหมายและตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ปี 2561Download 
แบบฟอร์มผู้รับผิดชอบ ระดับสถาบัน ฉบับที่ 1Download 
แบบฟอร์มรายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561Download 
แบบฟอร์มรายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรDownload 
แบบสำรวจผู้ใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูล SAR ระดับคณะหลักสูตร ปี 2561 ในระบบ Google DriveDownload 
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปี 61 Download 
แบบฟอร์มผู้กำกับดูแลผู้รับผิดชอบ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561Download 
แบบตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปี 61Download 
แบบเสนอแนวทางปรับปรุง พัฒนาตามข้อเสนอแนะ ของมหาวิทยาลัย ปี 60Download 
แบบฟอร์ม checklist ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561Download 
แบบฟอร์มแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง ของหลักสูตร คณะ หน่วยงาน ปี 60Download 
เอกสารบันทึกข้อความการประกันคุณภาพหลักสูตรDownload