เอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมFileAction
ประกาศกระทรวง อว. เรื่องการเปิดเผยผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565Download 
หลักเกณฑ์การประกันฯและแนวปฏิบัติ 2021 Download 
(สำหรับผู้ตรวจประเมิน) แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพDownload 
(สำหรับหน่วยรับตรวจ) แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพDownload 
นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563-2570Download 
แผนด้านการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564-2570Download 
ร่าง การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรDownload 
พัฒนากำลังคน 4.0 ด้วยวิจัยและนวัตกรรมDownload 
แบบ มคอ.2 ใหม่ (เห็นชอบโดย สกอ.)Download 
ข่าวสาร ทปอ.Download 
การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและ มคอ.Download 
OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษาDownload 
ประเด็นพิจารณาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรDownload 
ประเด็นถามตอบ เรื่องแนวทางการจัดทำรายงานผลฯ มาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายนายกรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาฯDownload 
แผ่นพับด้านการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564-2570Download