คำสั่ง ปี 2565FileAction
คำสั่งมทร.ตะวันออก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2565 (เพิ่มเติม)Download 
คำสั่งมทร.ตะวันออก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2565Download