คำสั่ง ปี 2563FileAction
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนตามโครงสร้างใหม่Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนDownload 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานคณบดีDownload 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะDownload 
คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ตรวจจริง) ระดับหลักสูตรDownload 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ตรวจจริง) ระดับหลักสูตรDownload 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (pre-audit) ระดับหลักสูตร และระดับคณะ Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานประกันคุณภาพDownload 
คำสั่งสำนักงานประกันคุณภาพ แต่งตั้งกรรมการบริหารกำกับติดตามงานด้านประกันคุณภาพ ปี 2563Download 
คำสั่งมทร.ตอ.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ปี 2563Download