คำสั่ง ปี 2562FileAction
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2562Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหน่วยงานสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการประกันคุณภาพDownload 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มทร.ตอ.Download