คำสั่ง ปี 2564FileAction
คำสั่ง 693 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564Download 
คำสั่ง 694 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564Download 
คำสั่งมทร.ตะวันออก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ปี 2564Download