ประกาศFileAction
(สำหรับผู้ตรวจประเมิน) แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพDownload 
(สำหรับหน่วยรับตรวจ) แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพDownload 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกDownload 
ประกาศ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ตอ.Download 
ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป.ตรี ปี 65Download 
ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปี 65Download 
ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา ปี 65Download 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาDownload 
ระเบียบ มทร.ตอ. ว่าด้วยระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับคณะ ระดับหลักสูตรDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรDownload 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนDownload 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 2558Download