สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

The Office of Quality Assurance, Rajamangala University of Technology Tawan-ok


แบบฟอร์ม 2566FileAction
แบบฟอร์มรายงานตรวจ66 ระดับหลักสูตรDownload 
แบบฟอร์มรายงานตรวจ66 ระดับคณะ (ปรับ)Download 
แบบฟอร์มรายงานตรวจ66 ระดับสถาบัน (ปรับ)Download 
บันทึกภาคสนาม2566 ระดับหลักสูตร ปริญญาเอก ปี 2558Download 
บันทึกภาคสนาม2566 ระดับหลักสูตร ปริญญาโท ปี 2558Download 
บันทึกภาคสนาม2566 ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ปี 2558Download 
บันทึกภาคสนาม2566 ระดับคณะ (ปรับ)Download 
บันทึกภาคสนาม2566 ระดับสถาบัน (ปรับ)Download 
เล่มรายงานผลประเมิน 2566 RMUTTO-QA02 สำหรับผู้ตรวจประเมินDownload 
แบบฟอร์ม SOP ระดับหน่วยงานสนับสนุน 2566Download 
แบบฟอร์ม รอบ 6,9 เดือน (มหาวิทยาลัย)Download 
แบบฟอร์ม รอบ 6,9 เดือน (คณะ)Download 
แบบฟอร์ม รอบ 6,9 เดือน (หลักสูตร)Download 
แบบฟอร์มเป้าหมายและตัวบ่งชี้ ระดับคณะ (PDF)Download 
แบบฟอร์มเป้าหมายและตัวบ่งชี้ ระดับคณะ (Doc)Download 
ฟอร์มเป้าหมายและตัวชี้วัด ระดับหลักสูตร (Doc)Download 
แบบฟอร์มเป้าหมายและตัวชี้วัด ระดับหลักสูตร (PDF)Download 
แบบฟอร์ม SAR ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2566 (ปรับ)Download 
แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ปี 2566 (ปรับ)Download 
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ ปี 2558 Download 
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาโท เกณฑ์ ปี 2558 Download 
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ ปี 2558 Download 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ Download 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยDownload 
แบบฟอร์มผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยDownload