เอกสารเผยแพร่ 2566FileAction
คู่มือสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2567 ฉบับปรับปรุงDownload 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566.pdfDownload 
ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 Download 
ผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 Download 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจ ณ วันที่ 13 ธ.ค. 67Download 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจ ณ วันที่24 มค 66Download 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจ ณ วันที่ 21 มีค. 66 Download 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจ ณ วันที่ 10 พค 65 ระดับคณะDownload 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจ ณ วันที่ 10 พค 65 ระดับหลักสูตรDownload 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจ ณ วันที่ 10 พค 65 หน่วยงานสนับสนุนDownload 
ผู้ขึ้นทะเบียนคณะ ของมหาวิทยาลัย Download 
ผู้ขึ้นทะเบียนหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยDownload 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจระดับคณะ มทร.ตอ Download 
ทำเนียบผู้ตรวจหลักสูตร ของมทร.ตอ Download 
ทำเนียบผู้ประเมิน มทร.ตอ. ระดับหลักสูตร Download 
ทำเนียบผู้ประเมิน มทร.ตอ. ระดับคณะมหาวิทยาลัย Download 
ทำเนียบผู้ประเมิน มทร.ตอ.ระดับหน่วยงาน Download 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตร กลุ่มวิทย์ TQR Download 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตร มนุษย์สังคม TQR Download 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตร วิทย์สุขภาพ TQR Download 
รายชื่อผู้ตรวจ ระดับคณะสถาบัน (ประธาน) สกอ. Download 
รายชื่อผู้ตรวจระดับ คณะสถาบัน (กรรมการ) สกอ.Download 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตรปี 2557-2558 TQF Download 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตรปี 58-59 TQF Download 
ปฏิทิน ปีการศึกษา 2566 Download