ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการสำนักงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2564


FileAction
ภาพโครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 2 : ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563Download 
ภาพการประชุมคณะกรรมการประสานงาน สำหรับตรวจประเมินคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยDownload 
ภาพการประชุมพิจารณาผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัยDownload 
ภาพโครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 : เตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยDownload 
ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการ "ติดตามความเสี่ยงมหาวิทยาลัยฯ รอบ 9 เดือน และสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564"Download 
ภาพโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ รุ่นที่ 3 ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563Download 
ภาพโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ รุ่นที่ 2 ระดับคณะ/สถาบัน ปีการศึกษา 2563Download 
ภาพโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563Download 
ภาพการประชุมผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรDownload 
ภาพการประชุมหน่วยงานสนับสนุนตามโครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงานใหม่ เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพ Download 
ภาพโครงการประกันคุณภาพสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564Download 
ภาพการประชุมจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานประกันคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจากผอ. สอ. และผอ. กบ. เป็นวิทยากร 10 มี.ค. 64Download 
ภาพโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 8-9 ธ.ค. 63Download 
ภาพโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ การวางแผนและการกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับผู้บริหารวันที่ 3 ธ.ค. 63Download