สรุปโครงการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2566FileAction
เล่มโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ( 26 เมษายน 2566)Download 
เล่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประเมินคุณภาพเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA (วันที่ 30-31มีนาคม 2566)Download