คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา


FileAction
คู่มือ RMUTTO SAR เวอร์ชั่น 2.0 (ล่าสุด) ปรับปรุงปีการศึกษา 2563Download 
คู่มือการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2561Download 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561Download 
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA OnlineDownload 
คู่มือ CHE QA Onlineสำหรับกรรมการ ระดับคณะ ปี 57Download 
คู่มือ CHE QA Onlineสำหรับ admin ระดับคณะ ปี 57Download 
คู่มือ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ปี 57Download