ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567FileAction
แบบฟอร์มใหม่ (RMUTTO-ERM-1) ระดับส่วนราชการ ปี 67Download 
(ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยง Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มทร.ตะวันออกDownload 
ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงDownload 
ข้อบังคับธรรมาภิบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566Download 
ข้อบังคับธรรมาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566Download 
ข้อบังคับธรรมาภิบาล (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564Download