ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการFileAction
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการบริการ สำนักงานประกันคุณภาพ ปี 64Download 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการบริการ สำนักงานประกันคุณภาพ ปี 63Download 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการบริการ สำนักงานประกันคุณภาพ ปี 62Download