ข่าวสาร ส.ม.ศ.


FileAction
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามDownload 
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา (ฉบับย่อ)Download