มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รูปแบบการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี และองค์ประกอบประเด็นการเขียนบทความแนวปฏิบัติที่ดี โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 10
"การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"