Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   บุคลากร
 
 
              ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ

ชื่อ-สกุล  

  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์       

E-mail sutunya_19@hotmail.com

 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อ-สกุล

นางสาวศิริพร  รุ่งแสง

E-Mail ningearth99@hotamil.com

 

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล นางสาวอนงลักษณ์  สุขใส
E-mail anongluk_som@hotmail.com

 

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล นางสาวชาลินี  ชำนาญวารินทร์
E-mail

koy.ang@hotmai.com

 

 

 

 

 

สำนักงานประกันคุณภาพ

ติดต่อ 038-358201-27 ต่อ 8503, 8504, 8521 โทรสาร 038-358209  

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.