Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   ก.พ.ร.

     หมวด ก.พ.ร.

 ผลคะแนน ก.พ.ร.ปี 59
 ผลคะแนน ก.พ.ร.ปี 58
 ผลคะแนน ก.พ.ร.ปี 57
 การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ฉบับที่ 2)
 การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 คู่มือ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2557
 ผู้รับผิดชอบ ก.พ.ร. ปี 2557
 แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557

 

1
 

สำนักงานประกันคุณภาพ

ติดต่อ 038-358201-27 ต่อ 8503, 8504, 8521 โทรสาร 038-358209  

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.