Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

  Untitled Document
   แบบฟอร์ม

     หมวดแบบฟอร์ม

 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปี 61
 ผู้กำกับดูแลผู้รับผิดชอบ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปี 61
 แบบเสนอแนวทางปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะ ของมหาวิทยาลัย ปี 60
 checklist ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
 แบบฟอร์มแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง ของหลักสูตร/คณะ/หน่วยงาน ปี 60
 เอกสารติดตามการกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.